Tjenester

TAKSERING AV BOLIG OG NÆRINGSBYGG - UAVHENGIG KONTROLL - PROSJEKTLEDELSE - BYGGELEDELSE

Taksering

Vi har siden 1996 vært aktive innen taksering og tilstandsrapportering av boliger og næringsbygg, de senere år har vi også arbeidet med skadetaksering.

Prosjektledelse
Vi har opparbeidet solid kompetanse og erfaring i ledelse av byggeprosjekt. Gjennom deltakelse i både små og store og kompliserte prosjekter har vi tilegnet oss mye kunnskap for å kunne etablere en prosjektorganisasjon, og styre en gjennomføring av prosjekter. Suksessfaktorer i gode prosjekter er erfaring sammen med fokus på resultat. Gode medarbeidere med kunnskap og erfaring er også forutsetninger for et godt resultat.

Prosjektlederen er den øverste ansvarlig i prosjektet og vi legger derfor stor vekt på at denne personen har gode kvaliteter som leder. Denne person skal være ansvarlig
for organisering, prosjektstyring (fremdrift/økonomi), rapportering, avklaringer og beslutninger, kvalitetssikring og kontroll, avviksbehandling.

Byggeledelse
Vi ivaretar byggherrens forpliktelser på byggeplass; kvalitetssikrer, fører kontroll og tilsyn med arbeider, kontrakter og administrerer byggearbeidenes gjennomføring, frem til ferdigstillelse og overlevering.

Våre ytelser er tilpasset alle entreprisemodeller, med styring, kontroll og arbeidsadministrasjon. Vi har velprøvde systemer for kontraktsadministrasjon og økonomi-/og fremdriftsstyring.

I utøvelsen av byggeledelse ivaretar vi alle fagområder (bygg, vvs og elektro), som utføres i henhold til systematiserte (fag- og entreprisedelte) kvalitetssikringsrutiner, med fokus på resultat og funksjon (tverrfaglighet). For hvert prosjekt etableres en egen kvalitetsplan (KS-plan) med utgangspunkt i avtalt omfang og kvalitet. Denne justeres og korrigeres fortløpende i samsvar med prosjektets egen utvikling, og systemet dokumenteres gjennom rapporter internt og eksternt.

Prosjekteringsledelse
Vi kan med vår kunnskap innenfor administrasjon og entrepriserett samt innsikt ta på oss ansvaret med å lede arkitekter og ingeniører i prosjekteringsarbeid. Viktig her
er styring innenfor avtalt fremdrift og økonomi, i forhold til prosjektets forskjellige faser og aktiviteter. Vi ser gjerne at vi er med allerede i tidligfaser da dett er meget viktig
for det endelig produkt, da det er her kvaliteten i prosjektet bygges inn.

Kontrahering og kontraktsadministrasjon
Vi tilrettelegger entrepriser, forestår utarbeidelse av anbudsmateriale, gjennomføring av anbudskonkurranser, anbudsevaluering, forhandlinger og kontraktsinngåelse.
Vi har innarbeidede rutiner for økonomikontroll av kontrakter, pristilbud, endringsordrer, faktureringskontroll m.v.

Prosjektgranskning

Vi har stor og lang erfaring fra mange typer prosjekt noe som gir oss godt grunnlag for å gjennomføre granskning og kontroll av prosjektmateriale for å avdekke eventuelle svakheter før utførelse. Slik granskning vil ofte være en kostnadsbesparende investering, og vi vil her kunne yte dette på alle fagområder. I tillegg vil vi som en del av vår granskning gi innspill på kontraktsbestemmelser og prosjektadministrative rutiner, som grunnlag for styring og kontroll i gjennomføringen. Vi har også gjennomført flere lovpålagte KS1 og KS2 og KS av forprosjekter for kommunale etater på større prosjekt.

Uavhengig kontroll

Reglene om uavhengig kontroll er gitt i plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften (SAK10) kap. 14. Det følger av pbl. § 24-1 at det skal gjennomføres uavhengig kontroll innenfor viktige og kritiske områder i et tiltak. Alle byggeprosjekter ble etter den 01.01.2013 omfattet av denne ordningen. Les mer på www.dibk.no

Vi kan bistå oppdragsgivere innen Uavhengig Kontroll i bygge og anleggsprosjekter. Vi har utarbeidet kontrollplaner og sjekklister tilpasset til hvert enkelt prosjekt for å foreta Uavhengig Kontroll.

Fjellhus Consult AS har Sentral Godkjenning og kan bistå deres prosjekt innen alle tiltaksklasse 1 og 2. Våtrom og lufttetthet for boliger.

Prosjektutvikling og rådgivning
Med erfaring fra etablering og gjennomføring av byggeprosjekter i eget regi vil vi kunne bistå byggherren med å utvikle prosjektideer til lønnsomme investeringer.
Vi vil også kunne bistå som oppmann i tvister mellom parter i tvistforhold, regulert i NS 3430/3431; "Alminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg- og anleggsarbeider".